Struktur Kurikulum | FAKULTI EKOLOGI MANUSIA
» AKADEMIK » Pasca Siswazah » Struktur Kurikulum

Struktur Kurikulum

Kursus Umum

Master

1.  Kaedah dan Rekabentuk Penyelidikan
2.  Statistik Sosial
3.  Topik Khas

 

PhD

1.  Kaedah Penyelidikan Kuantitatif
2.  Kaedah Penyelidikan Kualitatif
3.  Interpretasi Data dalam Penyelidikan
4.  Topik Khas

 

Senarai Kursus Mengikut Program

1. Master Sains (Pembangunan Komuniti)
1.  Jaringan Organisasi dalam Pembangunan Komuniti
2.  Perspektif Pembangunan Komuniti

3.  Pembangunan Komuniti Negara Membangun
4.  Pendayaupayaan Komuniti

2. Master Sains (Sains Pengguna)
1.  Analisis Pembuatan Keputusan
2.  Teori dan Pendekatan Sains Pengguna
3.  Ekonomi Penggunaan
4.  Perlakuan Pengguna dan Penggunaan Lestari
5.  Pengurusan Kewangan Persendirian
6.  Penilaian Kualiti Barangan
7.  Penilaian Kualiti Perkhidmatan

3.  Master Sains (Ekologi Keluarga)
1.  Gerontologi Keluarga
3.  Teori Keluarga
4.  Keluarga Kontemporari
5.  Analisis Perkahwinan & Hubungan Kekeluargaan
6.  Ekologi Keibubapaan
7.  Intervensi Perceraian & Perkahwinan Semula
8.  Pembentukan dan Penilaian Program Keluarga
9.  Keganasan Keluarga
10.Kaunseling Perkahwinan dan Keluarga Lanjutan

4. Master Sains (Ekonomi Keluarga dan Pengurusan)
1.  Analisis Ekonomi Keluarga
2.  Konsep dan Teori Pengurusan Sumber Keluarga
3.  Analisis Pembuatan Keputusan
4.  Ekonomi Penuaan

5. Master Sains (Gender dan Pembangunan)
1.  Teori Gender
2.  Analisis Interaksi Pekerjaan dan Keluarga
3.  Isu Gender dan Pembangunan Manusia

6. Master Sains (Perumahan)
1.  Teori Perumahan
2.  Ekonomi dan Polisi Perumahan
3.  Isu Tanah dan Perumahan
4.  Perumahan dan Persekitaran Sosial

7. Master Sains (Pembangunan Manusia)
1.  Teori Pembangunan Manusia

2.  Ekologi Keluarga Sepanjang Hayat
3.  Masyarakat dan Budaya
4.  Etnisiti, Nasionalisme dan Globalisasi
5.  Analisis Ekonomi Pembangunan Manusia

8. Master Sains (Muzik)
1.  Analisis Gaya Komposisi
2.  Perspektif Semasa Psikologi dan Sosiologi Muzik
3.  Muzikologi Gunaan
4.  Pengalaman Kreatif Muzik dan Warga Tua

9.  Master Sains (Falsafah & Pengajian Ketamadunan)
1.  Idea dalam Pengajian Budaya dan Ketamadunan
2.  Pensejarahan Tamadun Manusia

3.  Globalisasi dan Masyarakat Moden
4.  Perbandingan Agama

10.  Master Sains (Politik dan Kerajaan)
1.  Teori dan Falsafah Politik
2.  Etnisiti, Nasionalisme dan Globalisasi
3.  Pentadbiran Awam
4.  Budaya dan Sosialisasi Politik

11.  Master Sains (Psikologi Perkembangan Kanak-kanak)
1.  Teori Perkembangan Kanak-kanak
2.  Program Pengkayaan Perkembangan Kanak-kanak Peringkat Awal
3.  Bimbingan Tingkah Laku Kanak-kanak Peringkat Awal
4.  Interaksi Ibu Bapa – Guru
5.  Psikopatologi Kanak-kanak
6.  Program untuk Kanak-kanak Istimewa
7.  Kurikulum untuk Kanak-kanak Istimewa
8.  Penilaian Perkembangan Kanak-kanak
9.  Psikologi Kognisi dan Bahasa Kanak-kanak
10.  Perkembangan Psikososial Kanak-kanak dan Remaja
11.  Penganiayaan Kanak-kanak dan Pencegahan
12.  Kanak-kanak dan Remaja Istimewa serta Keluarga
13.  Risiko dan Resiliensi di kalangan Remaja
14.  Penilaian Personaliti Remaja

12. Master Sains (Psikologi Sosial)
1.  Teori Psikologi Sosial
2.  Kognisi Sosial
3.  Personaliti dan Budaya
4.  Hubungan antara Kelompok

13. Master Sains (Psikologi Perkembangan)
1.  Teori Psikologi Perkembangan
2.  Pengukuran Dan Penilaian Dalam Psikologi Perkembangan
3.  Perkembangan Personaliti
4.  Psikopatologi Perkembangan

14.  Doktor Falsafah (Pembangunan Komuniti)
1.  Teori Pembangunan Komuniti
2.  Pendekatan dalam Pembangunan Komuniti
3.  Praktis Pembangunan Komuniti

15.  Doktor Falsafah (Sains Pengguna)
1.  Pendayaupayaan Pengguna: Teori dan Pendekatan
2.  Pengguna dan Pasaran Tanpa Sempadan
3.  Perlakuan Pengguna Warga Tua
4.  Sosialisasi Pengguna

16.  Doktor Falsafah (Ekologi Keluarga)
1.  Pembinaan Teori Keluarga dan Perkembangan Kanak-Kanak
2.  Analisis Ekosistem Keluarga
3.  Keluarga Berisiko
4.  Keluarga Etnik Minoriti

17.  Doktor Falsafah (Ekonomi Keluarga dan Pengurusan)
1.  Agihan dan Pembangunan Sumber Isirumah
2.  Pelaburan Modal Insan
3.  Keusahawanan Keluarga
4.  Ekonomi Keluarga dan Dasar Awam

18.  Doktor Falsafah (Gender & Pembangunan)
1.  Teori Gender
2.  Kerja dan Gender
3.  Pengeluaran Isirumah

19.  Doktor Falsafah (Perumahan)
1.  Teori Perumahan
2.  Perancangan Perumahan 
3.  Analisis Dasar Perumahan

20.  Doktor falsafah (Pembangunan Manusia)
1.  Pembangunan Manusia Lanjutan
2.  Keutuhan dan Resiliensi Keluarga
3.  Pensejarahan Tamadun Manusia
4.  Agihan dan Pembangunan Sumber Isirumah

21.  Doktor Falsafah (Muzik)

22.  Doktor Falsafah (Falsafah dan Pengajian Ketamadunan)
1.  Globalisasi dan Masyarakat Moden
2.  Perbandingan Agama
3.  Falsafah Peradaban
4.  Tokoh Terpilih dalam Pemikiran Peradaban
5.  Ideologi dan Peradaban

23.  Doktor Falsafah (Politik dan Kerajaan)
1.  Etnisiti, Nasionalisme dan Globalisasi
2.  Globalisasi dan Masyarakat Moden
3.  Falsafah Politik
4.  Politik Perbandingan

24.  Doktor Falsafah (Psikologi Perkembangan Kanak-kanak)
1.  Analisis Perkembangan Kanak-Kanak Merentas Budaya
2.  Interaksi Ibu bapa – Anak Komparatif
3.  Kanak-Kanak Berpotensi Tinggi
4.  Pembinaan Teori Ekologi Keluarga dan Perkembangan Kanak-Kanak

25.  Doktor Falsafah (PSikologi Sosial)
1.  Psikologi Komuniti
2.  Psikologi Organisasi
3.  Psikologi Sosial Gunaan

26.  Doktor Falsafah (PSikologi Perkembangan)
1.  Pembinaan Teori Dalam Psikologi Perkembangan
2.  Perkembangan Moral
3.  Psikologi Keluarga

 

Kemaskini:: 14/10/2019 [rozlita]

PERKONGSIAN MEDIA

FAKULTI EKOLOGI MANUSIA
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03.9769 7051
03.8943 5385
C1576426227